Verksamhetsprinciper

  1. Samarbete mellan hem och skola
  2. Ett aktivt samarbete mellan hem och skola är grunden för skolans arbete. Föräldrarna har det huvudsaklig ansvaret för barnens fostran. Skolans centrala uppgift är att erbjuda allmänbildande utbildning enligt den allmänna läroplikten. Skolan vill hjälpa föräldrarna att förstå skolans utbildningsmässiga mål. Föräldrarna deltar i utvärderingen av barnens skolarbete och i utvärderingen och utvecklingen av skolans verksamhet.

    För föräldrarna erbjuder vi två gånger per år en utbildningsdag och föräldrakvällar. Det är önskvärt att föräldrarna deltar i talkoarbete och penninginsamlingar för att stödja skolans verksamhet. Ett föräldraråd fungerar i skolan, och i samarbete med detta organ ordnar skolan också gemensamma fester, utflykter och kampanjer.

  3. Helhetsinriktning
  4. Skolan stöder barnets andliga tillväxt på ett övergripande sätt. Den kristna fostran som skolan erbjuder relateras till skolans hela verksamhet. Kristna värderingar påverkar skolans verksamhetsidĂ©, verksamhetsplan, mål, läroinnehållet, utvärderingsarbete, samarbete mellan hem- och skola, utveckling av arbetsgemenskapen och val av arbetsmetoder. Eleverna får lära sig flit, ansvar, goda vanor och respekt för Gud, sig själva, andra människor och hela skapelsen.

  5. Kristendom
  6. Skolan samarbetar med sådana kristna församlingar som accepterar den Apostoliska trosbekännelsen. Skolan lär eleverna att vara toleranta attityd gentemot olika kristna lärouppfattningar och vidsynta när det gäller sätt att uttrycka troslivet. Barnen uppmuntras till att hitta ett andligt hem i sina egna församlingar. Undervisningen betonar kristen gemenskap och jämlikhet.

    Skolan är medveten om och tar itu med problem som en ensidig, eller moraliserande religiositet kan orsaka, eller en religiositet som har ett trångsynt förhållningssätt till kultur. Skolan samarbetar med andra kristna skolor och det Kristna Utbildningscentret (KKK).

Läroplan

Mellersta Nylands kristliga skola har en läroplan som undervisningsministeriet godkänt som läroplan för en skola som ersätter grundskolan. Religionsundervisningen följer grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen och fokuserar sig på kristendomens grunder. Undervisning i olika tyngdpunkter inom kristendomen ska hemmen ansvara för.