FÖRENINGEN

Historia

Föreningen för Keski-Uusimaas (tidigare Kervos) kristliga skola och daghemmet Petra grundades den 27 maj 1999. Pentti Rönkkö valdes till föreningens styrelses första ordförande. Ansökan om undervisningstillstånd lämnades till undervisningsministeriet redan i slutet av juli. Hösten 1999 började föreningens styrelse förbereda grundandet av ett daghem vid sidan av skolan. Lokaler för skolan- och daghemmet hittades under hösten när Kervos pingstkyrka lovade att hyra ut lokaler.

Beslutet om undervisningtillstånd för viss tid gavs den 19 april 2000. Till första lärare i skolan valdes Elli Meklin, lärare vid Helsingfors kristliga skola. Som föreståndare på daghemmet började barnträdgårdslärare Merja Saarikivi, som hade arbetat inom Kervo stads gruppdagvård.

Under våren och sommaren iståndsattes skolans lokaler och lokalerna för daghemmet, som senare fick namnet Sinapinsiemen. Hösten 2000 började 22 elever i klasserna 1- och 2 i skolan.

Under de första fem åren växte antalet elever i skolan i jämn takt till cirka 100 elever. Personalen ökade samtidigt och varje klass fick en egen lärare. Jukka Sipilä valdes till skolans rektor under det andra verksamhetsåret. Antalet barn i daghemmet stabiliserades till 20-25 barn.

År 2004 beslutade föreningen att inrätta ett annat kristet daghem i Träskända. Daghemmet Petra började sin verksamhet i Träskända hösten 2005 i lokaler som hyrdes av Träskända stad.

Föreningens centrala mål var att flytta till nya lokaler. Förhandlingar fördes om byggande av lokaler och staden hade reserverat en tomt för skolan i Kurkela-området i Kervo.

I mars 2008 mottog föreningen det efterlängtade beslutet när regeringen beviljade skolan ett permanent undervisningstillstånd för årsklasserna 1-6. Ett permanent tillstånd beviljades också för förskoleutbildning. I och med regeringens beslut utvidgades undervisningstillståndet även till klasser 7-9, för vilka ett temporärt tillstånd beviljades för tiden 1 augusti 2008 till 31 juli 2011.

Under våren 2008 valdes Sakari Kapulainen till föreningens styrelseordförande. Den nya styrelsens viktigaste uppgift var att skaffa nya skollokaler. På höstmötet beslutades det att fullmakt till föreningens styrelse att bereda alternativ för lokal i Träskända och Kervo.

I oktober 2009 fick föreningen tillstånd från undervisningsministeriet att ordna utbildning för klasserna 1-9 i antingen Kervo eller Träskända. Det fanns två alternativ för skollokaler: Kannisto-skolan som erbjöds av Kervo stad och det så kallade Maaseutuopistos lokaler i Träskända som Hyvinge stads fastighetsbolag erbjöd. Kurkela-byggprojektet övergavs redan tidigare under våren på grund av alltför höga kostnader. Man röstade om alternativen under föreningens två extra möten 11.6. och 21.7.2009. Det så kallade maaseutuopistos lokaler i Träskända valdes och till de nya lokalerna flyttade man tillsammans med daghemmet Petra den 1. augusti 2009.

Föreningens vision stadfästes under höstmötet 2009. Man beslutade under vårmötet 2010 att ansöka om en stadgeändring för att ändra föreningens namn enligt visionen. Det nya namnet var Stödföreningen för Keski-Uusimaas kristliga skola och daghemmet Petra. Förslaget godkändes och beslutet om stadgeändringen mottogs i juli. Föreningen fick också i 2010 ett visstidstillstånd för klasserna 7–9 fram till slutet av juli 2014.

I december 2011 hade Keski-Uusimaas kristliga skola 143 elever i årskurserna 1-9. Från början av 2012 finns det 35 platser i daghemmet Petra och 21 i Sinapinsiemen i Kervo. Om skolans en stadiga tillväxt och vilja att förbli ett utvecklande samfund är vittnar bland annat det nya klassrummet för huslig ekonomi som vårterminen 2012 togs i bruk i huvudbyggnaden.

Föreningens verksamhet har ökat i ganska jämn takt. Under våren 2017 konstaterades det att efterfrågan på platser i daghemmet Sinapinsiemen en längre tid hade legat på en lång nivå. Lokalerna skulle kräva stora förändringsarbeten, varför föreningsstyrelsen beslutade att lägga ned daghemmet Sinapinsiemen hösten 2017.

Den 1 juni 2017 mottags en glädjande nyhet. Regeringen beviljade skolan permanent tillstånd att ordna grundläggande utbildning för klasserna 1-9 för högst 385 elever. Den länge efterlängtade kontinuiteten uppnåddes, vilket möjliggjorde en långsiktig utveckling av hela föreningens verksamhet. När verksamhetsplanen för läsåret 2017-–2018 sammanställs finns det 201 elever på skolans listor.

Som förening kan vi nu rikta blickarna mot skolans och daghemmens framtid i förtröstan på vår Himmelske Fader och tacka honom för allt vi fått.