DAGHEMMET PETRA

Verksamhetsprinciper

Vad avses med ett kristet daghem?

På vårt daghem kan barnen fritt tala om andliga ting. Kristendomen är en naturlig del av barnens glada vardagsliv. Den kristna värdegrunden går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Den är närvarande i tankar, gärningar och ord. Den uppmuntrar barnen och skapar en trygghet i vår föränderliga värld.

Verksamhetsidé

Glädjen att växa och tillsammans lära sig utgående från en kristen värdegrund.

Vi vill erbjuda barnet en tillväxt- och inlärningsmiljö där atmosfären är varm, uppmuntrande, trygg och glädjefylld. Målet är att varje barn ska inse sig vara en unik Guds skapels och även lära sig att respektera andra människor och naturen. Vi stöder barnens tillväxt och utveckling i samarbete med föräldrarna.

Samarbete mellan hem och daghem

Partnerskapet inom fostranär en dialog mellan föräldrar och personal som syftar till att barnen på ett helhetsmässigt sätt blir sedda, förstådda och får stödd. Ett öppet och förtroendefullt förhållande när det gäller barnens angelägenheter är viktigt för oss. Diskussioner i samband med att barnen förs till och hämtas från daghemmet samt diskussioner som på förhand avtalats med vårdnadshavarna ingår i vårt värdefulla samarbete för barnens bästa.

Föräldrakvällarordnas på hösten.

Föräldautbildningordnas två gånger per år för alla föräldrar i föreningen. Vi tar del av föräldrarnas åsikter och respons genom att årligen undersöka föräldrarnas tillfredsställelse och även i våra dagliga möten med föräldrar.